back
login:   haslo:   przypomnij dane

Plan naprawczy dla szkoły

05 listopada 2014

Stan istniejący
Określenie stanu istniejącego jest kluczowe, aby określić mocne strony oraz bariery dla wykorzystania roweru jako środka transportu do szkoły. Na potrzeby rowerowego planu mobilności należy wykonać ankietę wśród uczniów oraz kadry kierowniczej, a także przeanalizować warunki lokalne: w szkole, na jej terenie oraz w otoczeniu przy pomocy zestawu pytań skierowanych do lidera.

A) ankieta wśród uczniów (załącznik nr 1):
Ankieta zautomatyzowana
Ankieta składa się z 10 pytań, których analiza będzie pomocna podczas całej pracy nad rowerowym planem mobilności - zarówno przy audycie szkoły jaki i otoczenia. Pytania w większości są pytaniami zamkniętymi, aby uprościć analizę. Poniżej omówione zostały podstawowe dane i parametry służące do

Krok 1:
Na podstawie pytania nr 3 należy sporządzić kołowy wykres podziału zadań przewozowych tj. procentowy podział na różne środki transportu w szkole. Wykres powinien zostać sporządzany w oparciu o załącznik nr 4_modal split.


2. Plan roweryzacji szkoły
Na podstawie odpowiedzi lidera w ankiecie nr 2 przyznawane są punkty (liczba punktów wskazana w załączniku nr 3_punktacja odpowiedzi.xls). Punkty będą umożliwiały przyznanie szkole certyfikatu przyjaznego rowerzystom pod warunkiem zdobycia określonego progu. Przedziały punktowe zostały określone również w załączniku nr 3. Lider rowerowy nie zna ilośći punktów na etapie wypełniania ankiety nr 2 – uzależnione od automatyzaji ankiet. 
Po określeniu, w którym przedziale znajduje się szkoła, należy wybierać wachlarz działań wskazany w zestawie pytań do lidera, który umożliwi awansować o jedną pozycję. Dobrane działania powinny w maksymalnie możliwym stopniu wpisywać się w odpowiedź na pytanie numer 10 i 6  ankiety nr 1 skierowanej do uczniów. Dzięki temu z jednej strony podejmiemy działania najbardziej oczekiwane przez potencjalnych użytkowników (wyeliminujemy bariery/wprowadzimy udogodnienia) z drugiej - szkoła będzie coraz bardziej przyjazna rowerzystom. 


Ii audyt lokalizacji szkoły

1. Stan istniejący
Analiza ankiet nr 1 wykonanych wśród uczniów w części i pozwoli określić ilość uczniów potencjalnie chętnych do dojeżdżania rowerem do szkoły. Usytuowanie szkoły na mapie drogowej wraz z obszarami zamieszkania (analiza kodów pocztowych) umożliwi zaś wyznaczenie najważniejszych korytarzy pod kątem poruszania się rowerem.

Warunki lokalizacji szkoły na podstawie ankiety nr 1 i pracy z mapą:

Kroki zautomatyzowane
Krok 1:
Z pytania nr 3 do dalszej analizy należy wybrać odpowiedzi b) i c). To na tym dystansie rower jest najczęściej konkurencyjny względem innych środków transportu.

Krok 2:
Z ankiet wybranych w kroku 1 należy wybrać odpowiedzi a) i c) w pytaniu nr 9.
Deklaracja chęci dojeżdżania rowerem do szkoły może być kluczowa dla określenia liczby potencjalnych rowerzystów. Jeśli liczba deklaracji będzie bardzo wysoka może to oznaczać, że konieczne jest jej ograniczenie ponieważ często w badaniach ankietowych deklaracje są wyższe niż stan faktyczny.

Krok 3:
Na mapie należy nanieść obszary wynikające z kodów pocztowych wskazanych w pytaniu nr 3 – dotyczy tych którzy przeszli przez krok 1 i 2. Jeśli więcej jak jedna osoba mieszka pod tym samym kodem w jego obszarze wpisujemy cyfrę odpowiadającą ilości deklaracji w ankiecie uzależnione od automatyzacji. W ten sposób wyznaczone zostaną obszary zamieszkania. Cyfry na obszarach obrazują potencjał rowerzystów.

Krok 4:
Obszary zamieszkania należy połączyć ze szkołą korytarzami po których mogą się poruszać rowerzyści. Mogą to być ulice, parki, tereny nadrzeczne i wszystkie inne po których jest możliwe poruszanie się rowerem. Dodatkowo na mapie powinny pojawić się istniejące drogi rowerowe oraz strefy ruchu uspokojonego. Najważniejsze aby korytarze wyznaczały możliwie krótkie trasy pomiędzy obszarami zamieszkania a szkołą.

Krok 5:
Na mapę należy nanieść bariery wskazane w pytaniu nr 6 m).

Dzięki powyższym krokom została stworzona mapa rowerowej obsługi szkoły.


Uwaga! Należy pamiętać, że są to wytyczne dla całego kraju i w zależności od lokalnych uwarunkowań (np. obszary wiejskie/duże miasta) mogą wymagać indywidualnej analizy i korekty powyższych założeń. Na każdym etapie realizacji rowerowego planu mobilności do dyspozycji lidera rowerowego pozostanie organizator – u niego można otrzymać wsparcie merytoryczne również przy analizie danych z ankiet.

<
>
"Rowerowa Szkoła - zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach" Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Krajową Radą Beżpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada rekomendację przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Rowerowej - posłanki Ewy Wolak.
Dolnosląska edycja sponsorowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu